Prohlášení k protokolu sexuality

Prohlášení o postojích k problematice sexuality v Benjamínu

Sexualita je nedílnou součástí života člověka, proto by měl mít každý možnost se o ni přiměřenou formou dozvídat a v pravém slova smyslu si na ni sáhnout. Seznamování s otázkami lidské sexuality pozitivně ovlivňuje nejen samotný sexuální život člověka, ale také jeho citový, kulturní a sociální život a tělesný rozvoj. Prostřednictvím předávaných informací o sexualitě chceme vést uživatele v Benjamínu k tomu, aby uměli dle svých možností navazovat kamarádské a přátelské vztahy a případně je dále rozvíjet. (Svatoš, 2004)

Pracovníci jsou seznámeni se základními pojmy a přístupy k sexualitě a aktivně spolupracovali na tvorbě protokolu sexuality a podílejí se i na jeho dalším doplňování. Absolvují akreditované semináře na téma sexuality lidí s postižením (kurzy Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením I. a II. vedené PhDr. Danou Štěrbovou, Ph. D., kurz Sexualita lidí nejen s mentálním postižením vedený PhDr. Hynkem Jůnem, Ph. D., a PhDr. Kateřinou Thorovou, Ph. D.), mají možnost řešit vzniklé problémy na schůzkách týmu pracovníků dané komunity a případně je konzultovat s vedením organizace nebo rodiči či zákonnými zástupci. Pracovní tým zpracoval Protokol sexuality a vztahů v zařízení Benjamín; v tomto týmu byli zastoupeni pracovníci všech komunit, zdravotní personál, sociální pracovník, ředitelka organizace, konzultantka standardů kvality sociálních služeb a odborný garant PhDr. Dana Štěrbová, Ph. D. (klinický psycholog, rodinný poradce a terapeut specializovaný na sexuální výchovu a osvětu osob s mentálním postižením, lektorka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vede kurzy o sexualitě osob s mentálním postižením).

Protokol sexuality a vztahů v zařízení Benjamín bude obsahovat

  • filosofie zařízení v otázkách sexuality
  • postoje pracovníků zařízení Benjamín k některým tématům spojeným se sexualitou (soukromí ve třech oblastech – soukromí informace, soukromí vlastního těla a soukromí v osobním prostoru, masturbace jako zdravé vyjádření sexuality, intimní pomůcky a materiály, informovaný souhlas a svolení se sexuálním vyjádřením, vrstevnické a přátelské vztahy a jejich rozvoj, vzájemné sexuální vyjádření, antikoncepce, regulace porodnosti a plánované rodičovství, sexuálně přenosné choroby a jejich prevence, nežádoucí a obtěžující sexuální aktivity a sexuální chování, sexuální zneužívání) (Štěrbová, 2009)
  • práva, povinnosti a zodpovědnost zaměstnanců, uživatelů, zákonných zástupců a ostatních zúčastněných v otázkách sexuality a vztahů
  • nastavení samostatných pravidel pro individuální přístup k uživatelům v oblasti sexuality
  • sexuální osvěta rodičů a opatrovníků
  • rejstřík pojmů
  • seznam didaktických pomůcek, odborné literatury a související legislativy
  • přílohou protokolu je jeho alternativní podoba pro uživatele

Na základě vybraného tématu pro vzdělávání personálu v této oblasti cítí organizace velkou potřebu dále rozšiřovat své vědomosti, nastavit jednoznačné kompetence a zajistit jednotný přístup všech zaměstnanců k otázkám souvisejícím se sexualitou uživatelů, což je jedna ze základních oblastí jejich lidských práv. Cílem těchto aktivit a zpracovaného Protokolu sexuality a vztahů v zařízení Benjamín je ochrana práv uživatelů, prevence negativních jevů souvisejících s výše uvedeným tématem, eliminace hrozících rizik a zajištění profesionálního přístupu pracovníků k dané problematice.

Použitá literatura a zdroje

ŠTĚRBOVÁ, D. Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením, 1. vydání. Praha 2009. ISBN 978-80-7415-005-0

Sexualita mentálně postižených. Sborník materiálů z celostátní konference o. s. Orfeus, ve spolupráci s katedrou sociální práce a sociální politiky a katedrou pedagogiky a psychologie PdF Univerzity v Hradci Králové a za účasti Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR a SRPSV. In Sexuální výchova mentálně postižených dětí a dospívajících, J. Svatoš.