Projekt: Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově

Název projektu:  Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/24.01364
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
 
Cílem projektu zvýšit kvalitu sociálních služeb lidem se zdravotním postižením a vytvořit prostředí, které bude odpovídat požadavkům pro život osob se zdravotním postižením v dětském věku a zároveň půjde o prostředí, které vytváří životní podmínky pro aktivní způsob života v rámci možností jednotlivých uživatelů. 
Předmětem projektu je výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově pro uživatele ve věku od 3 do 26 let, ve kterém vznikne vybavených 16 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, který umožní těmto uživatelům lepší životní podmínky a aktivnější zapojení do běžného života. U objektu vznikne zahrada s mobiliářem a vybavením a také parkoviště s 12 parkovacími místy. Domov bude provozovat Benjamín, příspěvková organizace (partner projektu), jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov bude umístěn v areálu Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Celý objekt bude bezbariérový.  
V rámci stavebních prací vzniknou dvě třípodlažní budovy propojené objektem schodiště a výtahem v centrální části. Z hlavní pozemní komunikace bude k objektu vybudována jednopruhová obousměrná pozemní komunikace. Objekt bude napojen na veškeré inženýrské sítě.
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů.

logo-eu

Projekt Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově byl dokončen v létě roku 2015. Dne 7. srpna 2015 se konalo slavnostní otevření domova za účastni zástupců zřizovatele i Statutárního města Havířova. Novostavba se nachází na ulici Moskevská 1588 vedle areálu NsP Havířov. Budova je oddělena plotem od areálu nemocnice a má samostatný vjezd i svou vlastní zahradu. Budova i zahrada je bezbariérová. K dispozici je také bezbariérový výtah, kterým se děti mohou dostat přímo na zahradu, stejně tak i bočními východy v přízemí. V domově Benjamín jsou tři samostatné domácnosti. Děti mají na jednotlivých domácnostech k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, koupelny s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem nebo samostatnou kuchyňku v 1. patře. Domácnosti jsou zařízené dle potřeb dětí, které zde bydlí. Každá domácnost je vybavena pračkou k praní osobního prádla dětí. Kuchyňské linky jsou vybaveny varnou deskou, elektrickou troubou a myčkou. Děti mohou dále využívat prosklené terasy a relaxační místnost. Budova poskytuje i prostory pro zázemí personálu i technické zajištění provozu domova.

Domov je svou kapacitou připraven poskytovat celoroční pobytovou službu 24 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině. Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky (a to nejdéle do 26 let věku), které mají:

– středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení,

– případně kombinované postižení tzn. mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením

  nebo poruchami autistického spektra,

– rodinnou vazbu v Moravskoslezském kraji.

Prioritně přijímáme děti:

          ve věku od 3 do 10 let,

          s nařízenou ústavní výchovou.

Posláním služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín pracoviště v Havířově je poskytnout odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Podporovat a pomáhat při „návratu“ dětí do rodin. Zprostředkovávat, podporovat a pomáhat dětem v jejich zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci (škola, kroužky atp.). S respektem a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů.

Prostřednictvím cílených aktivit děti podporujeme při znovunavázání rodinných vazeb a pomáháme jim při návratu do rodinného prostředí. S ohledem na jejich potřeby usilujeme o začleňování dětí do společnosti a zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci.

Při poskytování služby dodržujeme následující zásady: Nenahrazujeme dětem vlastní rodinu, ale naopak podporujeme děti a jejich blízké (rodiny, opatrovníky, pěstouny, přátele, ad.) v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování. Rodiny a blízké osoby zapojujeme v co nejvyšší míře do řešení běžných záležitostí dítěte i do dění v našem zařízení. Pro každé dítě zajistíme funkční komunikační kanál. S dětmi komunikujeme způsobem, kterému rozumí, přitom využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, Makaton ad.). Každé dítě má nastavenu takovou míru podpory, pomoci a péče, jakou potřebuje s ohledem na konkrétně zjištěné a vyhodnocené potřeby. S dětmi pracujeme tak, aby byl zohledněn jejich věk, vyhodnocené potřeby a přirozená míra rizika. Usilujeme o to, aby co nejvíce prožívaly běžné situace stejně jako jejich vrstevníci.

Ve všech ohledech podporujeme mobilitu uživatelů služby. Všichni uživatelé mají možnost pohybovat se pomocí kompenzačních pomůcek (vozíky, kočárky) v rámci celého zařízení i v rámci využívání komunitních služeb v Havířově i v okolních městech. Běžně využíváme hromadnou autobusovou dopravu i osobní automobily.

Děti navštěvují Základní školu v Havířově-Šumbarku nebo ZŠ Duha v Orlové. Také úzce spolupracujeme se Základní školou v Karviné ul. Komenského.

Spolupracujeme s organizací ADRA v rámci dobrovolnické činnosti a dobrovolníci pravidelně navštěvují děti v Benjamínu a umožňují jim smysluplné trávení volného času.

V domově Benjamín mají děti pravidelně možnost zúčastnit se canisterapie nebo muzikoterapie.

 

Kontakty pro získání bližších informací:

vedoucí DOZP Benjamín středisko Havířov Mgr. Taťána Chmielová

 739 384 604, 596 411 544, benjamin.chmielova@seznam.cz