Projekt: Transformace organizace Benjamín

projekt-transformace

Touto cestou bychom Vás chtěli informovat, že se naše zařízení zapojilo do projektu s názvem „Transformace organizace Benjamín“. Registrační číslo tohoto projektu je CZ.1.04/3.1.03/87.00020 a je podpořen finančními prostředky z ESF  a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2013 a celý projekt bude dokončen do 30. 6. 2015.  Úzce spolupracujeme s Centrem podpory transformace, o.p.s. V rámci projektu bude zpracován koncept podpory v komunitě ( transformační plán), budeme zpracovávat analýzy stávajícího stavu v zařízení, vzdělávání pracovníků, potřeb uživatelů, proběhne personální audit a audit zaměřený na standardy kvality poskytovaných služeb atp. V průběhu roku 2014 budou aktivity projektu zaměřeny na práci s uživateli, opatrovníky, vzdělávání pracovníků atp. Výstupem projektu bude plán, jak budeme v Benjamínu dále pracovat po ukončení tohoto projektu. Byl sestaven realizační tým projektu. Jeho členy jsou Mgr. Šárka Hlisnikovská- metodik projektu, zástupce CPT, o.p.s, Mgr. Karin Vráblová – odborný pracovník a koordinátor, Ing. Dagmar Procházková – finanční koordinátor, Mgr. Bohdana Herzánová – odborný pracovník. Členy týmu jsou také zástupci DOZP Benjamín Mgr. Darja Kuncová – ředitelka organizace a Bc. Taťána Chmielová – sociální pracovník. O průběhu realizace tohoto projektu Vás budeme na stránkách Benjamínu průběžně informovat.

Tým pro realizaci projektu „Transformace organizace Benjamín“ byl propojen s pracovním týmem pro transformaci Benjamínu, který v Benjamínu působí od roku 2009. Dne 17. 9. 2013 se konala první společná schůzka. Nové složení týmu pro realizaci projektu“Transformace organizace Benjamín“:

Mgr. Šárka Hlisnikovská- metodik projektu, zástupce CPT, o. p. s.

Mgr. Karin Vráblová – odborný pracovník a koordinátor

Ing. Dagmar Procházková – finanční koordinátor

Mgr. Bohdana Herzánová – odborný pracovník

Mgr. Jaroslava Krömerová – zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor sociálních věcí

Ing. Miroslava Jelínková, CSc. – nezávislý poradce

Ing. Jozef Bútora – nezávislý poradce

Mgr. Darja Kuncová – ředitelka organizace Benjamín, p.o.

Bc. Taťána Chmielová – sociální pracovník

Mgr. Irena Pavlasová – vedoucí komunity Oáza a Čtyřlístek

Michaela Burdejová – vedoucí komunity Klubíčko

Michaela Novotná – vedoucí komunity Domino

Alena Benešová – pracovník v sociálních službách

Šárka Kaniová – vedoucí zdravotního úseku

Tento tým se bude scházet ve stejné frekvenci jako dosud, tedy jednou za tři měsíce. Tým bez zástupce zřizovatele a nezávislých odborníků se schází jednou za měsíc nebo operativně dle potřeb a plnění úkolů z projektu.

V rámci plnění úkolů, které vyplývají z projektu „Transformace organizace Benjamín“ jsme od července 2013 realizovali několik aktivit, které jsou v tomto projektu nastaveny. Kromě několika různých analýz to byl zejména podpůrný audit kvality poskytovaných služeb, který hodnotil stávající stav v Benjamínu a podmínky pro život uživatelů. Na základě výsledků auditu jsme přijali opatření k eliminaci institucionálních prvků v náhradním bydlení i k odstranění nedostatků, které se v hodnocení projevily. V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili vzdělávacích akcí, na základě kterých jsme realizovali hodnocení potřeb dospělých uživatelů a tím zjistili výši potřebné míry podpory u jednotlivých uživatelů. Výstupem tohoto hodnocení bylo např. podání žádosti pro uživatele naší služby k poskytovateli pobytové sociální služby ve městě Orlová, kde by chtěl uživatel žít. Členové týmu pro transformaci organizace Benjamín se podíleli ve spolupráci s Mgr. Terezií Hradílkovou na zpracování metodiky a dalších dokumentů (dotazník atp.) k hodnocení potřeb dětí, které žijí v Benjamínu. Toto hodnocení se bude realizovat v průběhu ledna a února 2014. V rámci projektu proběhly i další vzdělávací akce, které pomáhají pracovníkům získávat potřebné informace a dovednosti v práci s uživateli i k dalšímu prohlubování procesu transformace v Benjamínu a zkvalitňování poskytovaných služeb.

Zpráva o průběhu realizace projektu Transformace organizace Benjamín v roce 2014

Během celého roku 2014 probíhaly plánované schůzky transformačního týmu (zpravidla jednou měsíčně), schůzek se účastní metodik transformace, ředitelka organizace, vedoucí služeb, sociální pracovníci, odborní pracovníci pro podporu zaměstnanců i uživatelů služby, vedoucí zdravotního úseku, ekonom a dle možností také zástupce zřizovatele a spolupracujících organizací (Autistik, o. s.). Dle plánu realizace projektu byly zpracovávány dílčí výstupy a analýzy (personální analýza, analýza okolí, koncept podpory v komunitě) a průběžně byly připravovány podklady ke zpracování transformačního plánu. Během roku se uskutečnila také setkání s pracovníky služby, kterým byly předány informace o připravovaných i realizovaných transformačních záměrech a o průběhu realizace projektu

Vyhodnocování míry nezbytné podpory dospělých uživatelů služby

Od začátku roku 2014 se pracovalo s výstupy z Vyhodnocování míry nezbytné podpory, které proběhlo koncem předešlého roku u všech stávajících dospělých uživatelů (a jednoho uživatele ve věku 16 let, u nějž byla míra nezbytné podpory dle metodiky hodnocena jako u dospělých). U nově přijímaných dospělých uživatelů služby se vyhodnocování míry nezbytné podpory provádí po ukončení adaptační doby (poté, co si uživatel v domově zvykne a pracovníci se naučí rozumět jeho projevům). Proces vyhodnocování se řídil metodikou MPSV „Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů, doporučený postup č. 1/2010“. Na základě vyhodnocování lze konstatovat, že všichni uživatelé potřebují ze strany poskytované služby vysokou míru podpory. Zjištěné informace byly využity v rámci individuálního plánování průběhu sociální služby.

Hodnocení potřeb dětí

Hodnocení potřeb dětí proběhlo začátkem roku 2014 dle „Metodiky vyhodnocování potřeb dětí v ústavním prostředí“. U nově přijatého uživatele proběhlo po jeho adaptaci v domově koncem roku 2014.

Hodnocení změn v životě uživatelů (dětí i dospělých)

Hodnocení změn v životě uživatelů proběhlo na podzim 2014 a byli do něj zapojeni všichni stávající uživatelé služby.

Zpracovávání přechodových plánů a příprava na stěhování do Petřvaldu

Přechodové plány byly zpracovány pro všechny stávající uživatele služby (dospělí lidé stěhující se do zrekonstruovaných prostor v Petřvaldě – DOZP i DZR, děti stěhující se v rámci přechodných prostor v Orlové i děti připravující se na změnu v podobě přistěhování nových spolubydlících). V přechodových plánech byl stanoven plán na následující období (co mě čeká, co je třeba udělat, kdo mi s tím bude pomáhat, jak bude vypadat můj život v novém domově atp.), bylo tam popsáno, jak se budou uživatelé seznamovat s novými prostory, novými uživateli, pracovníky apod. Pro většinu uživatelů byly přechodové plány zpracovány také v alternativní podobě dle jejich individuálních potřeb a možností a dle individuálně nastaveného způsobu komunikace. Přechodové plány se zpracovávají také při přijímání nových uživatelů služby.

Mapování ústavních prvků

Před nastěhováním do zrekonstruovaných prostor proběhla návštěva připravovaných domácností za účasti vedení organizace, metodika transformace a pracovníků, kteří se v organizaci zabývají zvyšováním kvality poskytovaných služeb. Cílem setkání bylo diskutovat o ústavních prvcích souvisejících s podobou bydlení a zabránit jejich přenosu do nových domácností. I v náhradních prostorách jsme se této problematice věnovali, abychom eliminovali množství ústavních prvků v náhradním bydlení, především u dětí.

Příprava nových domácností

Nové domácnosti byly připravovány spolu s uživateli (někteří uživatelé nové domácnosti pravidelně navštěvovali, jiní byli o přípravách pravidelně a průběžně informováni jim srozumitelnou formou), kteří se připravovali na změnu bydlení, jednotlivé místnosti byly vybavovány a uspořádávány dle individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů a s důrazem na běžnou podobu bydlení. Společné prostory v domácnostech se opět vybavovaly tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a zároveň se podobaly běžnému bydlení. 

Stěhování do Petřvaldu

Stěhování uživatelů probíhalo dle připraveného harmonogramu a v souladu s přechodovými plány. Bezprostředně po nastěhování uživatelů do nových domácností byla zahájena jejich podpora při orientaci v novém prostředí prostřednictvím metod AAK.

Podpora uživatelů v AAK

Probíhalo průběžné nastavování metod, způsobů a forem komunikace s uživateli, tvorba pomůcek AAK dle jejich individuálních potřeb a možností, supervize používaných postupů s cílem vytváření podmínek pro samostatné rozhodování a uplatňování vlastní volby uživatelů, podpory funkční komunikace coby prostředku nezávislého začleňování do společnosti, prevence „problémového“ chování apod., zpracování vnitřních pravidel a relevantních dokumentů ve formě přístupné uživatelům služby dle nastavených systémů a jejich individuálních potřeb, podpora při přirozeném kontaktu uživatelů s místní komunitou, rodinou, blízkými osobami, dobrovolníky, stážisty a dalšími spolupracujícími osobami. Bylo zajištěno mapování dosavadních způsobů komunikace nových uživatelů služby a kontinuální přenos způsobu komunikace do služeb Benjamínu, popř. podpora při využívání nových dosud nerealizovaných možností v oblasti podpory dorozumívání

Podpora pracovníků ve využívání AAK při práci s uživateli služby

Průběžně byla zajištěna metodická podpora při vzájemné spolupráci pracovníků a uživatelů služby – zprostředkování komunikace mezi uživateli a pracovníky, praktické vedení pracovníků při používání AAK za účelem sjednocení způsobu komunikace všech pracovníků s konkrétními uživateli, důsledné používání individuálně nastavených metod a pomůcek AAK, pomoc při tvorbě komunikačních pomůcek a podpora uživatelů a pracovníků při jejich využívání v běžném životě. Byla zprostředkovávána komunikace mezi uživateli služby a nově přijímanými pracovníky, zaškolování nově přijatých pracovníků v individuálně nastavených metodách a pomůckách AAK využívaných při práci s konkrétními uživateli služby (nejen pracovníků přímé péče, ale všech zaměstnanců, s nimiž uživatelé přicházejí do každodenního kontaktu. Odborný pracovník pravidelně předával specifické dovednosti pracovníkům a podporoval je při jejich flexibilním využívání – používání gest jazykového programu Makaton, ovládání a používání speciálních pomůcek (komunikátory, pomůcky asistivní technologie atd.).

Podpora pracovníků při zpracovávání, aktualizaci a využívání metodických materiálů a vnitřních pravidel poskytovaných služeb

V průběhu roku byla diskutována a zásadně měněna některá vnitřní pravidla organizace. Kromě těchto klíčových dokumentů byla průběžně věnována pozornost práci s novými i kmenovými zaměstnanci, s nimiž byly probírány strategické a metodické materiály s cílem upevnit jejich využívání a reflektování v praxi poskytované služby.

Vzdělávání pracovníků

Všichni pracovníci se průběžně zapojovali do vzdělávacích aktivit dle svých vzdělávacích plánů. V průběhu roku 2014 šlo zejména o kurzy „Řízení transformace“ určené pracovníkům managementu a vedoucím domácností, kurzy „Transformace – přechod uživatele do běžného života“ určené pracovníkům v přímé péči, kurzy zaměřené na průřezová témata spojená se zvyšováním kvality služby a transformací služby – seminář „Spolupráce s rodinou dětí, rodinou dospělých uživatelů a opatrovníky“, seminář „Strategické plánování rozvoje sociální služby“, seminář „Jak se nedostat za mříže: Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách“, seminář „Svéprávnost v novém občanském zákoníku“, semináře zaměřené na práci s lidmi s autismem, semináře zaměřené na práci se zákonem o sociálních službách.

Průběžné informování opatrovníků o transformačních vizích a záměrech a příprava na společné setkání opatrovníků s pracovníky zařízení

Při jednání se zájemci o službu a jejich opatrovníky a při průběžném setkávání s opatrovníky stávajících uživatelů byly v roce 2014 předávány aktuální informace o dění v zařízení i realizovaných a připravovaných změnách a záměrech. Zároveň byla zahájena příprava na společné setkání opatrovníků s pracovníky zařízení, které se uskuteční v lednu 2015.

Navazování kontaktu s místní komunitou

Před zprovozněním rekonstruovaného zařízení a nastěhováním uživatelů do nových domácností v Petřvaldě byl uspořádán den otevřených dveří s cílem seznámit místní komunitu s poskytovanými službami. Průběžně pak jsou uživatelé aktivně podporování při využívání místních zdrojů v Petřvaldě, Orlové i okolí.

Metodická podpora v transformačním procesu

Během celého roku 2014 probíhaly plánované schůzky transformačního týmu (zpravidla jednou měsíčně), schůzek se účastní metodik transformace, ředitelka organizace, vedoucí služeb, sociální pracovníci, odborní pracovníci pro podporu zaměstnanců i uživatelů služby, vedoucí zdravotního úseku, ekonom a dle možností také zástupce zřizovatele a spolupracujících organizací (Autistik, o. s.). Dle plánu realizace projektu byly zpracovávány dílčí výstupy a analýzy (personální analýza, analýza okolí, koncept podpory v komunitě) a průběžně byly připravovány podklady ke zpracování transformačního plánu. Během roku se uskutečnila také setkání s pracovníky služby, kterým byly předány informace o připravovaných i realizovaných transformačních záměrech a o průběhu realizace projektu.