DOZP Havířov

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOZP BENJAMÍN HAVÍŘOV

Kontakt:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace Havířov
Moskevská 1588/7a, 736 01 Havířov-Město, telefon: 596 411 438

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Sídlo: Modrá 1705, 735 41 Petřvald

Statutární zástupce: ředitelka organizace Mgr. Darja Kuncová, darja.kuncova@nas-benjamin.cz, 603431935

Vedoucí v Havířově a sociální pracovník: Mgr. Taťána Chmielová, tatana.chmielova@nas-benjamin.cz, 596 411 544, 739384604

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY

MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“

My všichni z Benjamínu

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově je poskytnout odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Prostřednictvím cílených aktivit děti podporujeme při znovunavázání rodinných vazeb a pomáháme jim při návratu do rodinného prostředí. S respektem k jejich potřebám usilujeme o začleňování dětí do společnosti a zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci.

CÍLE poskytovaných sociálních služeb, aneb o co nám jde:

 1. Všechny děti z Benjamínu mají navázány přirozené osobní vazby s rodinou a blízkými osobami, jsou prostřednictvím cíleného působení pracovníků služby co nejvíce v těchto aktivitách podpořeny.
 2. Děti se zapojují do běžného života v komunitě, seberealizují se v osobním prožívání i volném čase a aktivně se zapojují do péče o vlastní osobu i domácnost, a to i děti s těžkým kombinovaným postižením.
 3. Děti s nejtěžším postižením prožívají svůj život bez bolesti, s různorodými a smysluplnými podněty a zapojují se do společnosti a přirozených sociálních vztahů.

Pro koho je naše zařízení určeno:

Děti a mladí lidé se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině. Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky případně dalšího vzdělávání (nejdéle však do 26 let věku), které mají:

 • středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení,
 • případně kombinované postižení tzn. mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením nebo poruchami autistického spektra,

Prioritně přijímáme děti:

 • Ve věku od 3 do 10 let
 • S nařízenou ústavní výchovou
 • S rodinnou vazbou v Moravskoslezském kraji.

Službu neposkytujeme

 • dětem bez mentálního postižení
 • dětem s lehkým mentálním postižením
 • dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje využívání speciálních zdravotnických přístrojů a zařízení a nepřetržitou lékařskou péči
 • dětem s poruchami chování
 • nepřijímáme dospělé zájemce o službu ve věku 18+

Kapacita služby je 24 dětí.

ZÁSADY, kterými se řídí pracovníci při poskytování služeb:

 • Důraz na podporu osobních vztahů
  Nenahrazujeme dětem vlastní rodinu, ale naopak podporujeme děti a jejich blízké (rodiny, opatrovníky, pěstouny, přátele, ad.) v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování. Rodiny a blízké osoby zapojujeme v co nejvyšší míře do řešení běžných záležitostí dítěte i do dění v našem zařízení.
 • Komunikace
  Pro každé dítě zajistíme funkční komunikační kanál. S dětmi komunikujeme způsobem, kterému rozumí, přitom využíváme alternativní a augmentativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, Makaton ad.).
 • Individuální přístup
  Každé dítě má nastavenu takovou míru podpory, pomoci a péče, jakou potřebuje s ohledem na konkrétně zjištěné a vyhodnocené potřeby. S dětmi pracujeme tak, aby byl zohledněn jejich věk, vyhodnocené potřeby a přirozená míra rizika. Usilujeme o to, aby co nejvíce prožívaly běžné situace stejně jako jejich vrstevníci.

Jak a kde jsou služby poskytovány

U všech dětí zmapujeme a vyhodnotíme jejich potřeby a přání a připravíme pro ně individuální plán. Pomoc a podpora ve všech oblastech pak probíhá podle těchto plánů. Probíhá převážně každodenně, na jednotlivých domácnostech jsou dětem k dispozici vyškolení pracovníci přímé péče, podpora je poskytována stálými týmy pracovníků na jednotlivých domácnostech (pozn. s přihlédnutím k provozním možnostem).

POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ

 • objekt domova včetně zahrady je bezbariérový,
 • k dispozici je výtah, ze kterého lze vyjít přímo do zahrady,
 • domov má vlastní kotelnu pro ohřev vody a vytápění,
 • je zajištěn pravidelný odvoz komunálního odpadu, tříděný odpad (např. plasty) odvážíme do sběrného dvora,
 • jsou zde 3 bezbariérové domácnosti: Čtyřlístek, Domino a Klubíčko
 • pokoje jsou vybaveny dle potřeb dětí, mohou si ho vybavit svým nábytkem a věcmi, které mají rády, při výběru nábytku a vybavení jsou děti a jejich blízcí zapojeni do nákupů a uspořádání,
 • praní osobního prádla je zajišťováno přímo na jednotlivých domácnostech a uživatelé se aktivně zapojují nebo účastní praní, sušení prádla či žehlení (jako je to běžné v rodině, nebo s ohledem na jejich potřeby – například pozorování, spoluúčast apod.),
 • ostatní prádlo je dle potřeb práno v prádelně organizace Benjamín v Petřvaldu.


Jednolůžkové a maximálně dvoulůžkové pokoje jsou zařízeny dle potřeb dětí, které si je mohou vyzdobit dle svého přání. Jsou zde celkem 4 koupelny s WC. Děti mají také obývací pokoj s jídelním koutem s vybavenou kuchyňskou linkou, dále 3 prosklené terasy a v přízemí mohou využívat relaxační místnost.


Pokoje na domácnosti jsou převážně jednolůžkové a odpovídají potřebám dětí, které zde žijí. Jsou zde celkem 2 koupelny s WC. Děti mají také obývací pokoj, který je rozdělen na několik částí, kde se děti mohou věnovat různým aktivitám. Mají vybavenou kuchyňku, dále 3 prosklené terasy a v přízemí mohou využívat relaxační místnost.

Děti zde mají k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které jsou zařízeny dle jejich potřeb a děti si je mohou vyzdobit dle svého přání. Jsou zde celkem 2 koupelny s WC. Děti mají také obývací pokoj s jídelním koutem s vybavenou kuchyňskou linkou, dále 2 prosklené terasy a mohou také využívat relaxační místnost.

Jak to u nás vypadá 

 

POSKYTNUTÍ STRAVY

 • Zajištěny jsou snídaně, oběd, večeře, svačiny, pitný režim,
 • strava je do domova dovážena, rozdělována v kuchyňce ve správní části budovy a servírována v jednotlivých domácnostech dle potřeb dětí, přičemž dětem jsou nabízeny možnosti zapojit či účastnit se přípravy jídla přímo na domácnostech – za podpory personálu (snídaně, svačiny, večeře),
 • strava je poskytována dle individuálních potřeb dětí (dieta, úprava jídla, možnost odhlásit stravu, možnost připravit si jídlo z individuálně nakoupených surovin atd.).

Úhrada za stravu je stanovena stravovací jednotkou x počet dní v daném měsíci:

stravovací jednotka/denubytování
232,- nezaopatřené děti
0,-
223,- zaopatření uživatelé285,- dvoulůžkový pokoj
305,- jednolůžkový pokoj

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 • Pro kvalitní podporu v této oblasti jsou kromě individuálně nastavené podpory kvalifikovaného personálu k dispozici speciální pomůcky podle individuálních potřeb jednotlivých dětí, například: tři hydraulické sprchové vozíky, polohovací pomůcky, speciální kočárky, ortézy, pomůcky pro stravování, děti jsou podporovány ve využívání speciální obuvi a další specifických osobních pomůcek atd.,
 • zajištěny jsou služby zdravotnických pracovníků v nepřetržitém provozu, zdravotníci pracují a jsou nepřetržitě přítomni na domácnosti Čtyřlístek (děti s nejvyšší mírou podpory), na domácnosti Klubíčko a Domino docházejí dle zjištěných a vyhodnocených potřeb uživatelů,
 • při péči o děti jsou využívány prvky konceptu bazální stimulace, polohování, zrakové a sluchové stimulace.

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 • Jednotlivé domácnosti jsou vybaveny kvalitním zázemím pro osobní hygienu, zohledněny jsou potřeby intimity a soukromí (zvlášť pro dívky a chlapce),
 • s podporou personálu probíhají cílené nácviky těchto činností tak, aby děti mohly dosáhnout maximální možné míry samostatnosti v dané oblasti.

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 • Prostřednictvím cílené sociální práce v této oblasti jsou děti podporovány v možnosti navštěvovat školy v blízkém okolí, zajištěn je nejen jejich doprovod, ale také příprava dětí do školy, mají možnost využít při dopravě do školských zařízení speciálně upravený automobil,
 • zařízení cíleně spolupracuje s rodinnými příslušníky, opatrovníky a blízkými osobami při řešení záležitostí spojených se vzděláváním dětí,
 • sociální pracovnice zařízení spolupracuje a komunikuje nejen se školami, ale také se zapojuje v případě potřeby do spolupráce se školskými poradenskými zařízeními; součástí pravidelného mapování a vyhodnocování potřeb dětí, včetně procesu individuálního plánování je také aktivní vstup a zapojení školských zařízení (přenos informací, nastavení spolupráce atp.),
 • probíhá konkrétní podpora jednotlivých dětí při zapojování do běžných volnočasových a zájmových aktivit – v jejich věku běžných, například návštěvy kulturních, společenských a sportovních aktivit, docházka do kroužků, odpolední čas je věnován hrám, procházkám, návštěvám atp.
 • zařízení aktivně spolupracuje se školami a školskými zařízeními při sjednocování přístupů v rámci alternativní a augmentativní komunikace u jednotlivých uživatelů.

Spolupracujeme s těmito školami:

SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark, p. o. Školní 2/601 Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, p. o. Mozartova 1092

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • Děti jsou maximálně podporovány ve využívání běžně dostupných veřejných služeb (s ohledem na jejich věk) – školy, volnočasové a společenské aktivity ve městě a jeho okolí, využívání MHD při cestování mimo zařízení, využívání odborných a lékařských služeb mimo zařízení (například rehabilitace, logopedie aj.),
 • zajištěny jsou také individuální doprovody při využívání kontaktů se společenským prostředím,
 • pracovníci služby v rámci poskytování služby cíleně spolupracují s rodinou a blízkými jednotlivých uživatelů; sociální pracovnice hledá v případě potřeby konkrétní kontakty na rodinné příslušníky. V rámci služby jsou podporovány aktivní kontakty – návštěvy, doprovody k odborníkům, sjednávání osobních záležitostí rodiči (s podporou pracovníků),
 • domov Benjamín spolupracuje s organizací ADRA v rámci dobrovolnické činnosti a dobrovolníci pravidelně navštěvují děti v Benjamínu a umožňují jim smysluplné trávení volného času, a to i mimo domov Benjamín,
 • nedílnou součástí sociální práce je vyhledávání možností a zdrojů rodin a dětí – tak, aby mohlo dojít k odchodu dítěte ze zařízení do rodinného prostředí (nejen návrat do rodin, ale například náhradní rodinná péče atd.).

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • Děti jsou podporovány v maximálním možném využití vlastních zdrojů při navazování a udržování sociálních kontaktů a získávání sociálních dovedností – vždy s ohledem na věk dítěte. Využívány jsou alternativní a augmentativní systémy komunikace, nácviky pro- sociálního a společenského chování (například pozdravit, poděkovat, dokázat požádat, odmítnout, vybrat si z nabízeného, rozpoznat cizí a blízké osoby, orientovat se v situaci atd.)
 • vyhledávány a nabízeny jsou možnosti prožívat běžný den tak, jak je pro dítě daného věku obvyklé, uživatelé jsou podporováni v možnostech aktivního prožívání i v případě, kdy mají závažné zdravotní postižení – pracovníci pro ně nacházejí možnost účastnit se, pozorovat, poznat, být přítomen a porozumět situaci (zážitku, prostředí, lidem…)

Děti mají k dispozici 2 vícemístná auta pro dopravu do školy, na výlety, nákupy (pokud nemohou cestovat MHD)…

Muzikoterapii

 

Canisterapii

Snoezelen

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

V rámci této pomoci vycházejí pracovníci služby z předpokladu, že dítě samo si službu nevybralo – byla mu zprostředkována dospělými osobami (soud, rodina, opatrovník). Služba nemůže nahradit rodinné prostředí.

 • Důsledně je uplatňována sociální práce ve prospěch dětí a spolupráce všech zainteresovaných – dítěte, rodinných příslušníků, pracovníků služby, opatrovníků, osob blízkých. Současně je spolupráce v této oblasti aktivně uplatňována v rámci výkonu SPOD – spolupráce se soudy, orgány SPOD jednotlivých obcí,
 • sociální pracovník zajišťuje nejen základní sociální poradenství, ale také pomoc při vyřizování osobních záležitostí (škola, úřady, odborné služby ad.), spolupracuje s rodiči, poručníky, opatrovníky, doprovází při navazování vztahů s náhradními rodiči,
 • pracovníci služby při zahájení poskytování služeb spolupracují ve prospěch dítěte se zařízeními, ze kterých děti přicházejí – například dětská centra, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ad.

Úhrada za péči je stanovena ve výši příspěvku na péči.
Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy, nebo rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy.

Ocenění primátora statutárního města Havířova