DOZP středisko Petřvald

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín
Modrá 1705, Petřvald 735 41, telefon: 596 541 149

 pe-stredisko-venku1

Poslání

Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín je pomoci dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít zajímavý a rozmanitý život. S respektem a individuálním přístupem ke každému z nich usilujeme o jejich začleňování do společnosti, rozvíjení jejich schopností a dovedností, provázení v rizikových situacích, zvyšování jejich soběstačnosti, vytváření bezpečného domácího prostředí a podporu k navazování zdravých mezilidských vztahů. Ke každému uživateli přistupujeme s respektem k jejich věku, pohlaví a specifikám.

Cíle

Lidé s postižením, kteří žijí v Benjamínu, se začleňují do běžného života v komunitě, seberealizují se v osobním i pracovním životě a aktivně se zapojují do péče o vlastní osobu
i domácnost, a to i lidé s těžkým kombinovaným postižením.

Lidé s nejtěžším postižením prožívají svůj život bez bolesti, s různorodými a smysluplnými podněty a začleňují se do společnosti a přirozených sociálních vztahů.

Lidé s postižením, kteří žijí v Benjamínu, nejsou sociálně izolováni (jsou pozitivně přijímáni okolím, nejsou omezováni ve svých aktivitách apod.).

Organizace si stanovuje také krátkodobější cíle, které jsou průběžně rozpracovávány a s nimiž je možné se seznámit na webových stránkách organizace ve výročních zprávách.

Zásady

Důraz na přibližování běžnému životu

Chceme, aby mohli lidé s postižením prožívat běžné životní situace (např. příprava jídla, praní prádla, úklid, cestování, nákupy, zábava, koníčky, pracovní uplatnění ad.) dle své vůle, svých možností a schopností a podporujeme je v tom; motivujeme uživatele k činnostem, které zvyšují jejich samostatnost.

Důraz na podporu osobních vztahů

Nenahrazujeme vlastní rodinu, ale naopak podporujeme lidi s postižením a jejich blízké (rodiny, přátelé, partnery ad.) v udržování vzájemných vazeb či jejich navazování, osoby uživatelům blízké zapojujeme do řešení jejich běžných záležitostí i do dění v domově.

Individuální přístup

V každé situaci přistupujeme k lidem s postižením s ohledem na jejich schopnosti, možnosti, potřeby a zejména s ohledem na jejich přání, představy, požadavky a osobní cíle; při tom využíváme alternativní formy komunikace u lidí, kteří nekomunikují verbálně, abychom poznali, co chtějí, přejí si, nebo co odmítají.

Respekt a partnerský přístup

V každé situaci respektujeme práva a lidskou důstojnost lidí s postižením a zároveň je podporujeme v uvědomování si vlastní zodpovědnosti, a to i ve vztahu k druhým; nasloucháme jejich názorům, bereme je vážně a pracujeme s nimi (např. prostřednictvím pravidel pro podávání stížností).

Individuálně nastavený způsob komunikace

S lidmi s postižením, kteří žijí v Benjamínu, komunikujeme způsobem, kterému rozumí, využíváme alternativní formy komunikace dle jejich potřeb, možností a schopností (např. obrázky, předměty, fotografie, makaton).

Důraz na domácí prostředí

Chceme, aby se bydlení lidí, kteří v Benjamínu žijí, podobalo běžnému bydlení dle jejich přání a vůle, klademe důraz na soukromí a jeho ochranu; vybavení domácností odpovídá běžnému vybavení (kuchyň se spotřebiči, pračka, televize ad.).

Odbornost

Průběžně zvyšujeme své vzdělání v problematice mentálního postižení a souvisejících potřebách, a ve všech dalších tématech spojených s kvalitou sociální služby.

Okruh osob

 • dospělým lidem se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením do 64 let

Službu neposkytujeme

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zdravotnické přístroje a zařízení a stálou lékařskou péči
 • osobám, jejichž projevy a chování v souvislosti s duševním onemocněním narušuje nebo znemožňuje soužití v kolektivu

Nabídka služby

 • ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v domácnostech pro šest osob (vždy 4 jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj)
 • podpora při stravování dle individuálních potřeb (podpora při zajištění stravy, chystání jídla, stolování, nákupech apod.)
 • podpora při zvládání péče o vlastní osobu (podpora při hygieně, oblékání, pohybu, smysluplném trávení volného času, navazování a udržování vztahů, využívání běžně dostupných veřejných služeb, komunikaci s okolím, péči o své věci apod.)
 • vytváření podmínek pro zvyšování soběstačnosti, učení se novým dovednostem, získávání běžných životních zkušeností
 • vybavení odpovídající potřebám lidí s postižením (bezbariérovost, pomůcky, automobil s plošinou apod.)
 • podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • podpora při uplatňování vlastních práv

Kapacita

 • celkem 24 osob
 • 4 domácnosti, každá pro šest osob

Cena služby

 • ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 260 Kč/den
 • ubytování v jednolůžkovém pokoji 280 Kč/den
 • celodenní strava včetně nápojů 223 Kč/den
 • podpora, pomoc a péče ve výši přiznaného příspěvku na péči

Kontakty

Benjamín, příspěvková organizace
Modrá 1705, 725 41 Petřvald

Ředitelka organizace: Mgr. Darja Kuncová
Telefon: 603 431 935, e-mail: darja.kuncova@nas-benjamin.cz

Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením: Mgr. Irena Pavlasová
Telefon: 739 384 605, e-mail: irena.pavlasova@nas-benjamin.cz

Sociální pracovník: Mgr. Monika Lacová
Telefon: 596 541 149, e-mail: monika.lacova@nas-benjamin.cz

Sociální pracovník: Bc. Petra Supová,
Telefon: 596 541 149, e-mail: petra.supova@nas-benjamin.cz

Sociální pracovník: Mgr. Lucie Papugová
Telefon: 596 541 149 e-mail: lucie.papugova@nas-benjamin.cz

Pokoje:

Obývací pokoje:

Koupelny:
Zahrada: